Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi


MADDE 1 – TARAFLAR
1.1 SPOR İSTANBUL EĞİTİM TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Avcılar V.D. Vergi Kimlik No: 4240261454 Mersis No: 0424026145400013 Zafer Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, City Center Alışveriş Merkezi, No:79/1, GYMSTOP Spor Salonu, Esenyurt / İstanbul Telefon no: 0212 560 11 13 (İşbu Sözleşme’de kısaca “GYMSTOP” olarak anılacaktır)

1.2. ÜYE

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle GYMSTOP Şube şubesi üyesi olma talebinde bulunan, TCKimlikNo TC Kimlik Numaralı, Üye Ad Soyad isimli ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında GYMSTOP tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak GYMSTOP’a vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında GYMSTOP’a bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin GYMSTOP tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın doğuracağı bütün hukuki sonuçları, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri GYMSTOP’a derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde GYMSTOP’a herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 -ÜYELİĞE KABUL VE ÜYELİK ONAY ŞARTLARI

2.1-Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. ÜYE, aşağıda yazılı şartların tümüne eksiksiz uygun olduğunu peşinen kabul etmiştir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisine haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak GYMSTOP’tır.

i. Sabıka kaydı bulunmayan ve her hangi bir suç işlememiş TC vatandaşı ve Türkiye’de

yaşamak, çalışmak ve/veya Türkiye’ye turistik seyahat gerçekleştirmek için geçerli bir resmi belgesi olan yabancı uyruklu kişiler ÜYE olabilir. GYMSTOP’ın bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.

ii. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler GYMSTOP’a üye olabilir (oturma/çalışma izni gibi belgeler talep edilebilir).

iii. 16 yaşından küçük kişiler GYMSTOP’a üye olarak kabul edilmeyecektir. ÜYE’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde GYMSTOP, üyeliği derhal fesih hakkını haizdir.

iv. GYMSTOP ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; GYMSTOP üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkını haizdir.

v. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, kulüp içerisindeki tüm kurallara ve Kulüpten Faydalanma Kuralları’na uyacağını ve üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. GYMSTOP tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır. Üye tarafından beyan edilen bu bilgilerden herhangi birinin yalan veya yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda, GYMSTOP, sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

2 . 2 – ÜYE, GYMSTOP üyeliğini yalnızca online olarak GYMSTOP Online Portal üzerinden başlatabilecektir. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen GYMSTOP web sitesi üzerinden veya Sözleşme’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelik talebinde bulunan kişi GYMSTOP Online Portal üzerinden üye olmak istediği kulüp veya kulüpleri ve üyelik tipini seçecek ve ilgili web adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek, hesaplanan üyelik bedelini ödeyecektir.

2.3-Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, GYMSTOP’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4- GYMSTOP Online Portal üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayan ÜYE; bu Üyelik

Sözleşmesi’ni ve Kulüpten Faydalanma Kurallarını kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

MADDE 3- ÜYELİK TİPLERİ VE ÜYELİK BEDELİ

3.1. ÜYE’nin mevcut durumda seçebileceği üyelik tipleri GYMSTOP web sitesi ve GYMSTOP Online Portal’da belirtilmiş olup; GYMSTOP işbu üyelik tiplerini değiştirmek hususunda münhasıran yetkilidir. GYMSTOP tarafından ÜYE’ye aylık ödeme yapabileceği, 3 (üç) aylık peşin ödeme yapabileceği, 6 (altı) aylık peşin ödeme yapabileceği, 1 (bir) yıllık peşin ödeme yapabileceği veya 2 (iki) yıllık peşin ödeme yapabileceği 5 (beş) tip üyelik sunulmuştur. GYMSTOP tarafından sunulan tüm üyelik tipleri belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanun uyarınca ÜYE tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Üyelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır.

i. Aylık Ödemeli Üyelik tipinde; GYMSTOP web sitesi ve GYMSTOP Online Portal’da yer alan Aylık Üyelik Bedeli, ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her ay düzenli olarak ÜYE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Aylık Üyelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus GYMSTOP’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ ye bildirilecektir. Aylık Ödemeli Üyelik tipine kayıt esnasında bir defaya mahsus olmak üzere üyenin kredi kartından GYMSTOP web sitesinde ve GYMSTOP Online Portal’da yer alan Katılım Bedeli tahsil edilir. ÜYE, 6502 Sayılı kanundan doğan cayma hakkının kullanılması hali dışında Kulübe Katılım Ücreti’nin hiçbir suretle kendisine iade edilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ii. 3 (üç) ya da 6 (altı) Aylık Ödemeli Üyelik tipinde; üyelik esnasında 3 (üç) ya da 6 (altı) aylık kullanım bedelinin peşin ödenmesi ve 3 (üç) ya da 6 (altı) ay boyunca üyeliğin sürdürülmesinin taahhüt edilmesi şartıyla, GYMSTOP tarafından, ÜYE’ye indirim sağlanır ve bu indirimli tutar 6 (altı) aylık ve peşin olarak ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece 3 (üç) ya da 6 (altı) aylık dönem sonunda üyelik, belirsiz süreli üyeliğe dönüşecek ve yeni dönem için güncel aylık üyelik bedeli tahsil edilmeye devam edilecektir. Yeni dönem ve devam eden dönemlerde ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilecek aylık üyelik bedeli, GYMSTOP tarafından belirlenecek olup, ÜYE,

üyeliğin GYMSTOP tarafından belirlenecek aylık bedel ile devam ediyor olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

iii. Yıllık Ödemeli Üyelik tipinde; üyelik esnasında 1(bir) yıllık kullanım bedelinin peşin ödenmesi ve 1 (bir) yıl boyunca üyeliğin sürdürülmesinin taahhüt edilmesi şartıyla, GYMSTOP tarafından, ÜYE’ye indirim sağlanır ve bu indirimli tutar 1 (bir) yıllık ve peşin olarak ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece 1 (bir) yıllık dönem sonunda üyelik, belirsiz süreli üyeliğe dönüşecek ve yeni dönem için güncel aylık üyelik bedeli tahsil edilmeye devam edilecektir. Yeni dönem ve devam eden dönemlerde ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilecek aylık üyelik bedeli, GYMSTOP tarafından belirlenecek olup, ÜYE, üyeliğin GYMSTOP tarafından belirlenecek aylık bedel ile devam ediyor olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

iv. 2 (İki) Yıllık Ödemeli Üyelik tipinde; üyelik esnasında 2(iki) yıllık kullanım bedelinin peşin ödenmesi ve 2 (iki) yıl boyunca üyeliğin sürdürülmesinin taahhüt edilmesi şartıyla, GYMSTOP tarafından, ÜYE’ye indirim sağlanır ve bu indirimli tutar 2 (iki) yıllık ve peşin olarak ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece 2 (iki) yıllık dönem sonunda üyelik, belirsiz süreli üyeliğe dönüşecek ve yeni dönem için güncel aylık üyelik bedeli tahsil edilmeye devam edilecektir. Yeni dönem ve devam eden dönemlerde ÜYE’nin kredi kartından tahsil edilecek aylık üyelik bedeli, GYMSTOP tarafından belirlenecek olup, ÜYE, üyeliğin GYMSTOP tarafından belirlenecek aylık bedel ile devam ediyor olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 ÜYE tarafından seçilen üyelik tipine ve kulübe göre hesaplanan Üyelik Bedeli üyelik sırasında GYMSTOP Online Portal’da üyeye belirtilmiş olup ÜYE, kendisine bildirilen işbu bedeli, varsa Kulübe Katılım Bedeli’ni, varsa Hizmet Bedeli’ni, varsa ödeme esnasında tercih edilen kredi kartı tipi ve taksit sayısına göre Taksit Komisyon Bedeli’ni ve GYMSTOP’ın sunmuş olduğu ücretli hizmetlere ilişkin bedelleri ödemek zorundadır.

3.3. ÜYE, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini bilmektedir. ÜYE; ödeme esnasında GYMSTOP sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üyelik tipleri, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli, Kulübe Katılım Ücreti ve ücrete tabi hizmet bedelleri GYMSTOP tarafından belirlenir. GYMSTOP işbu üyelik tiplerini ve

üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli’ni önceden bir bildirim yapmasına gerek olmaksızın her zaman değiştirebilir. GYMSTOP, Kulübe Katılım Bedeli’ni, Taksit Komisyon Bedeli’ni ve ücrete tabi hizmet bedellerini öncesinde bildirim yapmasına gerek olmaksızın her zaman değiştirebilir. ÜYE, üyelik tipleri ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. GYMSTOP, üyelik ücretleri ve diğer ücretli hizmetlerle ilgili faturalamaları kısım kısım ve dilediği tarihte yapabilir.

3.6. ÜYE, işbu sözleşme ile, üye olunan spor salonundaki tüm alan ve hizmetler dikkate alınmaksızın, yalnızca spor alanındaki aletlerin belirli bir süre kullanılması hakkına sahip olduğunu, GYMSTOP’ın, ÜYE’ye bunun dışında herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, GYMSTOP tarafından sunulan diğer tüm hizmetlerin ücretli olarak verileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

GYMSTOP’ın işbu maddede belirtilen ücrete tabi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler GYMSTOP’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle GYMSTOP tarafından ücretli hizmetlerin ÜYE’ye sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Ücrete tabi hizmetler, üye olunan kulübe göre farklılık gösterebilir ya da hiç bulunmayabilir.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 GYMSTOP’ın Hak ve Yükümlülükleri

i. GYMSTOP, sözleşmeden kaynaklanan bir zorunluluğu olmasa dahi, eğitmen aracılığı ile verilecek ücretli ya da ücretsiz grup derslerinin eğitmenlerini, ders saatlerini ve ücrete tabi tüm hizmetlerin saatlerini belirler. Bu hususlardaki değişiklikler GYMSTOP tarafından GYMSTOP’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilecek olup, ÜYE tarafından bu değişikliklerden haberdar olunmaması hususunda GYMSTOP’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

ii. GYMSTOP; gerekli gördüğü takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, kulüp içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir. Bu süreçte kulübün tamamen kapalı / hizmet dışı kalması halinde üyelik süresi kulübün kapalı kaldığı süre kadar uzatılır.

iii. GYMSTOP; tesis içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında turnuva, organizasyon, tanıtım, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir, tesisin bir kısmını veya tümünü 3. kişilere kiralayıp kullandırabilir.

iv. GYMSTOP bünyesinde kullanılacak tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve eğitmen sayısı ile yeterliliği GYMSTOP’ın takdirindedir.ÜYE, ekipman sayısı yetersizliği, ekipman arızası, havalandırma ve iklimlendirme koşulları yetersizliği, soyunma odası dolap sayısı yeterslizliği, soyunma odası duş/wc sayısı yetersizliği, eğitmen sayısı yetersizliği, ders sayısı yetersizliği sebepleri ile üyelik iptal ve/veya ücret iadesi ya da ücret ödememe talebinde bulunamaz.

v. GYMSTOP; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak (daha önceden GYMSTOP üyesi olup olmadığına bakılmaksızın) reddetme ve/veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

vi. GYMSTOP, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, yangın, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal, büyük toplumsal hareketler, terör, askeri,sivil darbe ya da darbe kalkışması, hükümetin, resmi kurumların, belediyenin ya da mülk sahibinin müdahalesi, kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik koşulları ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde kulübün açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar GYMSTOP‘ı geçici, süresiz ya da sürekli olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir. ÜYE, işbu ve benzeri mücbir sebepler ile üye olunan spor salonunun açılış kapanış saatlerinin değiştirilmesi ve/veya geçici, süresiz ya da sürekli olarak kullanıma kapatılmasını gerekçe göstererek, GYMSTOP’ın kusurlu olup olmadığı dikkate alınmaksızın, üyelik iptal ve/veya ücret iadesi ya da ücret ödememe talebinde bulunamaz.

vii. GYMSTOP; yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerinde kulübün açılış kapanış saatlerinde tek taraflı olarak değişiklikler, kısaltmalar yapabilir ya da kulübü hizmete kapatabilir. Kulübün resmi tatil sebebi ile kapalı olduğu süreler, ÜYE’nin üyelik süresine eklenmez.

4.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları pşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

i. ÜYE, GYMSTOP bünyesinde yer alan birim ve hizmetlerden; GYMSTOP tarafından

belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile GYMSTOP tarafından belirlenecek saatler içinde faydalanabilecektir. GYMSTOP’ın alışveriş merkezi içinde yer alması halinde, aksi GYMSTOP tarafından belirtilmedikçe alışveriş merkezi tarafından belirlenen çalışma saatleri GYMSTOP’ın çalışma saatleri olup; ÜYE bu çalışma saatlerine riayet edecektir.

ii. Birim ve verilen hizmetler üye olunan GYMSTOP kulübüne göre farklılık gösterebilir. ÜYE, seçmiş olduğu kulübün verdiği hizmet ve imkanlar kapsamında kulüpten faydalanabilecek, dahil olduğu işletmenin açılış kapanış saatlerine uyacak, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır.

ii. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü GYMSTOP’ın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE; bu hususta GYMSTOP ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

iii. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek,üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında GYMSTOP tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek GYMSTOP’a ibraz edecektir.

iv.ÜYE, üyeliğin başlaması için gerekli tüm bedelleri, Üyelik Bedeli’ni, Taksit Komisyon Bedeli’ni, aylık üyeliklerde Kulübe Katılım Bedeli’ni ve ücrete tabi hizmetlerin ücretlerini süresinde ödemekle yükümlüdür.

v. ÜYE; kullanmakta olduğu kulübün ve bu kulübün alışveriş merkezi içinde yer alması halinde söz konusu alışveriş merkezinin şartlarına, kurallarına, yönetmeliklerine uygun davranacak, gerek alışveriş merkezi içinde, gerekse kulüp içerisinde taşkın hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara ve alışveriş merkezi içerisinde yer alan diğer işletme ve şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü ÜYE’ye ait olup; bu durumda GYMSTOP’ın üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır.

vi. ÜYE; kendisine verilen kulübe giriş kodunu (şifre), veya kendisine sunulan diğer özel ekipmanları muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde GYMSTOP’ın üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup, ÜYE’nin kredi kartından 6 (altı) aylık güncel aylık üyelik bedeli tutarında cezai şart

bedeli tahsil edilir. ÜYE, bu bedelin tahsilatı sonrasında GYMSTOP’ın, kendisine bu bedel karşılığında üyelik süresi ya da herhangi bir ad altında kulüp kullanım hakkı vermeyeceğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. GYMSTOP, işbu nedenle üyeliği feshetme ve bununla birlikte cezai şart bedeli tahsil etme veya yalnızca üyeliği feshetme veya yalnızca cezai şart bedeli tahsil etme ve bununla birlikte üyeliği devam ettirme haklarına ayrı ayrı sahiptir. İşbu nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda ÜYE, işbu maddede belirtilen her türlü şifre ve ekipmanı GYMSTOP’a aynen iade edecektir.

vii. ÜYE; GYMSTOP bünyesindeki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk ÜYE’ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle GYMSTOP’a, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

viii.ÜYE, soyunma odalarında ve GYMSTOP tarafından özel kullanım alanlarında kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ÜYE, soyunma odasındaki dolabını kilitlemek, varsa elektronik kilitli dolap şifrelerini gizlice girmek ve şifrelerini kimseye söylememek, dolaplarını kilitli tutmak, varsa üyelik kartlarını kimse ile paylaşmamak, cüzdan, cep telefonu, kağıt ve madeni para, kredi kartı, banka kartı, her türlü bono, tahvil, hisse senedi, çek yaprağı, senet , değerli taş, ziynet eşyası vb. değerli eşyalarını spor esnasında yanında bulundurmakla mükelleftir. ÜYE’nin bu alanlarda oluşabilecek kayıp ve zararlarından, dolap kapaklarının belirlenemeyen kişi(ler) tarafından kırılması ve/veya zorla açılması sonrası yaşanabilecek hırsızlık olayları dahil olmak üzere, GYMSTOP, kusuru aranmaksızın, sorumlu tutulamaz.

ix. ÜYE, tesise hiçbir suretle 16 (onaltı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. GYMSTOP ve kulüp personelinin ÜYE’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

x. ÜYE, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım da dahil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemez. Ancak, GYMSTOP’ın inisiyatifi ve onayı dahilinde ve bir üyelik için 1 (bir) kereyi geçmeyecek şekilde, üyeliğin, üye olmak için gerekli tüm şartlara sahip olan, aynı soyadı taşıyan 1. derece akrabalara devredilmesi söz konusu olabilir. GYMSTOP, kalan üyelik süresine bakılmaksızın, bu işlem için ÜYE’ den 250 (ikiyüzelli) TL Üyelik Devir Bedeli tahsil edecektir. GYMSTOP, bu ücreti artırma hakkına sahiptir. GYMSTOP, aynı soyadı

taşıyan 1. derece akrabalara olsa dahi, herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği devretmeme hakkına sahiptir.

xi. GYMSTOP, özel ders hizmeti vermez. GYMSTOP, eğitmenler ile hizmet / alan sağlama anlaşmaları yapmakta ve bu anlaşmalar ile eğitmenlere, kendi üyelerine ya da işbu sözleşmenin tarafı olan ÜYE’ye üzerinde anlaşacakları bir ücret ve ödeme şekli ile özel ders hizmeti verme imkanı sağlar. ÜYE, Spor Salonu’nda hizmet veren eğitmenlerden (“Bağımsız Eğitmen”) alacağı özel derslere ilişkin ücretleri bizzat Bağımsız Eğitmen’e ödeyeceğini, bu ödemeler ile ilgili fatura, makbuz vb. belgeleri Bağımsız Eğitmen’den talep edeceğini, Bağımsız Eğitmen tarafından verilen özel derslere ilişkin GYMSTOP’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, ücret iadesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek muhatabının Bağımsız Eğitmen olduğunu ve bu nedenlerle GYMSTOP’ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

xii. ÜYE, kendisinin veya misafirlerinin kendi kusurları, dikkatsizlikleri veya ihmalleri ile tesiste veya tesise ait aletler üzerinde meydana getirecekleri tüm hasar ve zararları tazmin etmekle mükelleftir.

xiii. Üyelik süresi, satın alındığı gün itibariyle başlamaktadır. GYMSTOP, ÜYE’ye, GYMSTOP web sitesinde ya da GYMSTOP Online Portal’da, üyelik başlangıcı için ileriki bir tarih seçebilme opsiyonunu verebilir ya da bu opsiyonu iptal edebilir. Üyelik başlangıcı için seçilen ileriki tarih, 30 (otuz) günden fazla olamaz. Kulüp açılmadan önce (ön satış döneminde) satın alınan üyelikler, kulübün açılış tarihinde kendiliğinden başlar. GYMSTOP, kulüp açılışını GYMSTOP web sitesinde ve/veya GYMSTOP sosyal medya hesaplarında ve/veya ÜYE’nin e-posta adresine göndereceği bildirim ile ve/veya ÜYE’nin cep telefonuna göndereceği sms vb. bildirim ile duyurabilir.

xiv. ÜYE, GYMSTOP sınırları içinde, kavga edemez, kaba-argo konuşamaz, şiddet uygulayamaz, dolaylı dahi olsa şiddet içerikli her hangi bir eylemin içinde olamaz. Böyle bir davranışta bulunan ÜYE’nin üyeliği, haklı/haksız bakılmaksızın iptal edilmekte, üyelik ücreti iade edilmemektedir. Hali hazırda borcu bulunan ve üyeliği GYMSTOP tarafından iptal edilmiş olan ÜYE, borcunu ödemekle yükümlüdür. Üyeliği bu madde sebebiyle sonlandırılan ÜYE, üyeliğini bir başkasına devredemez.

MADDE-5 ÜYELİĞİN DONDURULMASI

5.1- Üyelik Dondurma işlemi ücrete tabi olup; ÜYE, üyeliğin dondurulduğu her ay için GYMSTOP tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Dondurma ücretini ödemekle yükümlüdür. GYMSTOP’ın işbu Üyelik Dondurma Ücreti’ni, GYMSTOP’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkı bulunmaktadır.

5.2- Üyelik Dondurma İşlemi, 12 (oniki) aylık üyelik süresi içerisinde en az 1(bir) ve toplamda en fazla 2 (iki) ay için olmak üzere GYMSTOP Online Portal üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Üyelik Dondurma işlemi günlük bazda gerçekleştirilemeyecektir.

5.3- Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin, raporlu ya da raporsuz sağlık ile ilgili sebepler ve askerlik hizmeti gibi zorunlu sebepler de dahil olmak üzere hiç bir şart ya da koşulda, GYMSTOP tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.

5.4- GYMSTOP Online Portal üzerinden Üyelik Dondurma talebinin GYMSTOP’a ulaştırılması ile birlikte, sistem tarafından Üyelik Dondurma Ücreti seçilen dönem için hesaplanır ve ÜYE tarafından üye sayfasından ödeme yapılır. Üyelik, bu ödemenin gerçekleşmiş olması ön şartı ile Üyelik Dondurma talebinin GYMSTOP’a ulaştığı günü takip eden ayın ilk günü itibari ile GYMSTOP tarafından dondurulur. Üyelik Dondurma talebinde bulunan ÜYE’nin, 6 (altı) ay veya 1 (bir) yıl boyunca üyeliğin sürdürülmesi taahhüdü vererek 6 (altı) Aylık veya 1 (bir) Yıllık Ödemeli Üyelik kapsamına girmiş olması halinde, ÜYE‘nin 6 (altı) ay veya 1 (bir) yıllık taahhüt süresi Üyelik Dondurma Süresi kadar uzatılır.

5.5- Üyeliğin dondurulması halinde ÜYE, Üyelik Dondurma süresi boyunca, GYMSTOP hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır. Buna karşılık GYMSTOP tarafından da, üyeliğin dondurulduğu süre boyunca aylık üyelik ücretine ilişkin tahsilat ve faturalandırma yapılmayacaktır.

5.6- Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesini talep eden ÜYE, GYMSTOP Online Portal üzerinden üye girişi yapmak ve içinde bulunulan ay için hesaplanan kalan günlere ilişkin kullanım bedelini ödemek suretiyle dondurulan üyeliğini aktif hale getirebilecektir.

5.7- ÜYE tarafından talep edilen üyelik dondurma süresinin sona ermesi, ÜYE tarafından

usulüne uygun olarak üyeliğin yeniden aktif hale getirilmesi talebi üzerine ve/veya azami Üyelik Dondurma süresi olan 2(iki) aylık sürenin sona ermesi halinde üyelik aktif hale gelecek ve ÜYE herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın mevcut aylık üyelik ücreti üzerinden faturalandırılacaktır.

5.8- Hali hazırda geçmiş döneme ait ödenmemiş borcu (bakiyesi) bulunan ÜYE, Üyelik Dondurma talebinde bulunamaz, üyelik donduramaz. GYMSTOP, ÜYE’nin dondurma talebini alsa dahi, kabul etmeme ve reddetme haklı saklıdır. Geçmiş döneme ait ödenmemiş borcunu ödeyen ÜYE, Üyelik Dondurma hakkına yeniden sahip olur.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ

İşbu belirsiz süreli üyelik sözleşmesi ÜYE tarafından GYMSTOP Online Portal üzerinden üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup; niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.1. ÜYE TARAFINDAN

6.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, GYMSTOP Online Portal üzerinden, üyelik iptal talebini GYMSTOP’a iletecektir. GYMSTOP, üyelik iptal taleplerini yalnızca GYMSTOP Portal üzerinden ve yalnızca ayın 20’si ve 24’ü arasında almaktadır. Hali hazırda borçlu olan ÜYE, borcunun tamamını ödeyene kadar üyelik iptal talebinde bulunamaz. GYMSTOP Online Portal dışında her hangi bir şekilde (kulüpte, telefonda, yazılı ya da sözlü olarak, dilekçe, e-posta, sms ve benzeri kanallar ile) bildirilen üyelik iptal talepleri GYMSTOP ya da çalışanları tarafından teslim alınsa dahi işleme alınmayacaktır. Üyelik iptali ve üyelik iadesi aynı kavramlar değildir. İptal edilen üyelik için, iptalden kaynaklanan bir iade hakkı bulunmamaktadır.

Ücret İadesi ile İlgili Hususlar ve İade Edilecek Bedelin Hesaplanması

i. Ön satıştaki, açık olmayan kulüpler için, ÜYE, ön satış süresi sona erene kadar, GYMSTOP Online Portal’dan üyelik iptali ve ücret iadesi talebinde bulunabilir. Ön satıştaki kulüpler için talep edilen üyelik iade bedelleri, her hangi bir kesinti yapılmaksızın, kulübün açılış tarihinden 7 (yedi) gün sonra ÜYE’ye iade edilecektir. Kulüp açılışının ÜYE tarafından beklenmemesi, beklenmek istenmemesi durumunda, ön satıştaki kulüpler için talep edilen üyelik iade bedelleri, talebin GYMSTOP’ya ulaşmasından 15 (onbeş) gün sonra, GYMSTOP’a ödenen tüm bedel üzerinden %25

(yirmbeş) oranında Üyelik İptal ve İade Bedeli kesintisi yapıldıktan sonra ÜYE’ye iade edilecektir.

ii. Satıştaki, açık kulüpler için, ÜYE, üyelik kayıt tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme ve ücret iadesi talep etme hakkını haizdir. Bu durumda da söz konusu üyelik ücreti 30 (otuz) gün içerisinde, yalnızca kullandığı süre kadar kesinti yapılarak, kalan bedel ÜYE’ye iade edilecektir.

“Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili kulübe giriş yapması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

iii. Yukarıdaki maddeler dışında üyelik iptali ve/veya ücret iadesi yapılmayacaktır. GYMSTOP’ın kendi inisiyatifini kullanarak iptal ve iadeye uygun göreceği taleplerde, ücret iadesi konusu ne olursa olsun, söz konusu iade edilecek miktardan, üyeliğin kullanılan kısmının bedeline ek olarak, ayrıca, üyelik bedeli, katılım bedeli, taksit komisyon bedeli ve varsa üyelik ile ilgili tüm diğer bedellerin toplamı üzerinden %25 (yüzde yirmibeş) oranında da Üyelik İptal ve İade Bedeli kesilir. Üyeliğin kullanılan süresi ve üyelik iptal ve iade bedeli kesildikten sonra kalan meblağ, 0 (sıfır) TL veya daha azsa, üyeye herhangi bir ödeme yapılmaz. Üyelik süresi hesaplanırken, dondurulan süreler, üyeliğe ek, hediye olarak verilen ve müşteri referansı ile hediye edilen süreler de dahil olmak üzere tüm ekstra süreler, dikkate alınmayacaktır. GYMSTOP, ÜYE’ye ücret iadesini, ÜYE’nin üyelik işlemleri sırasında bildirdiği kredi kartına veya GYMSTOP’ın istisnai durumlarda kabul edebileceği, ÜYE’nin bildireceği ve kendisine ait olan bir banka hesabına 9 eşit taksitte ödeyecektir. İadeye ilişkin tüm masraflar ÜYE’ye aittir. ÜYE, her ne sebeple olursa olsun, kendisine peşin, tek seferde veya nakit ödeme yapılmayacağını peşinen kabul etmiştir. GYMSTOP’ın bazı durumlarda inisiyatif alarak peşin ve tek seferde ödeme yapacağı üyelik iadelerinde Üyelik İptal ve İade Bedeli kesinti oranı; üyelik bedeli, katılım bedeli, taksit komisyon bedeli ve varsa üyelik ile ilgili tüm diğer bedellerin toplamı üzerinden %40 (yüzde kırk) olacaktır.

iv. GYMSTOP, üyelik iptal ve iade taleplerini yalnızca GYMSTOP Portal üzerinden ve yalnzıca ayın 20’si ve 24’ü arasında almaktadır.

6.1.2. GYMSTOP tarafından yapılan tüm iadeler ÜYE’nin üyelik işlemleri sırasında bildirdiği kredi kartına yapılacaktır.

6.1.3. ÜYE’nin üyelik iptalinden sonra GYMSTOP ‘a tekrar üye olmak istemesi halinde

yeniden Kulübe Katılım Ücreti ödemesi gerekmekte olup, üyelik bedeli yeni üyeliğin başlangıç tarihindeki güncel üyelik bedelleri üzerinden hesaplanacaktır. ÜYE, işbu maddeyi kabul ettiğini ve bu maddeye ilişkin herhangi bir itirazı olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.4. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ÜYE’nin kulübe giriş yapması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca yapılacak taleplerin GYMSTOP tarafından kabul edilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. GYMSTOP TARAFINDAN
6.2.1. GYMSTOP herhangi bir sebep göstermeksizin işbu Üyelik Sözleşmesi’ni

feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.

6.2.2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi

i. Aylık, 3 (üç) aylık, 6 (altı) aylık, 1 (bir) yıllık veya 2 (iki) yıllık üyelik ücretinin veya diğer bedellerin GYMSTOP’tan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden üyelik kısıtlanır ve ÜYE, Kısıtlı Üye durumuna düşer. GYMSTOP tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden askıya alınır.

ii. İşbu maddede belirtilen Kısıtlı Üye, üyeliğin askıya alınması hallerinde GYMSTOP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanamayacak olup; GYMSTOP tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin, gecikme faizleri ile birlikte, ÜYE tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelir. GYMSTOP’ın ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak hakkı saklıdır. Kısıtlı Üyelik boyunca geçen süre ÜYE tarafından üyelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. GYMSTOP, ücretlendirmeyi sistemi üzerinde otomatik olarak yapmakta ve dilerse faturalamayı ödeme alındığı tarihte yapabilmektedir. Dolayısıyla işbu sözleşme hükümlerince üyeliği ve ücretlendirmesi devam eden ÜYE, faturası kesilmediği için üyelik ücretinin ödemesini yapmama veya işbu sözleşmeden kaynaklanan faturalanmamış borçlarını inkar etme yoluna gidemez. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, GYMSTOP’ın Üyelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı

sıra tüm talep ve yasal hakları saklıdır. ÜYE, borçları nedeniyle yasal yollara başvurulması durumunda, GYMSTOP tarafından bakiye borçları ile birlikte faiz, avukatlık/vekalet ücreti, harç ve masrafların tahsili yoluna gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

iii. ÜYE, ödemedisini vadesinde yapmadığı ve ödeme vadesi geçmiş olan tüm ödemeleri için, GYMSTOP’a ayrıca, aylık %3+ KDV gecikme faizi ödeyecektir.

MADDE 7-ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

7.1- GYMSTOP’ın veya üye olunan kulübün çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve GYMSTOP’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında GYMSTOP sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda GYMSTOP’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir. Yukarıda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla kulübün belirli süreli veya süresiz olarak kapatılması zorunluluğu vukuu bulursa, GYMSTOP, ÜYE’nin üyelik bitiş tarihini mücbir sebep süresi kadar ya da süresiz olarak öteleyebilir. Mücbir sebepler dolayısıyla ÜYE, GYMSTOP’tan üyelik ücretinin tazmini talebinde bulunamaz. Bu hallerin vukuu bulması durumunda GYMSTOP, ÜYE’ nin, üye olunan tesise uzaklığı 40 (kırk) kilometreden uzak olmayan, asgari yeterlilikteki bir spor salonunda spora devam edebilmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir. Mücbir sebeplerin sona ermesi durumunda, sözleşme feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devam edileceğine GYMSTOP karar verir.

7.2- ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); GYMSTOP’ın defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3- Üye e-posta adres değişikliğini GYMSTOP Online Portal üzerinden GYMSTOP’a bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4- ÜYE, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı

sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. GYMSTOP ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek taraflı olarak devredebilir.

7.5- ÜYE, işbu sözleşme ile sağlık durumunun iyi olduğunu, aktif ve pasif egzersizlere katılmasına engel bir özrünün, sakatlık veya rahatsızlığının bulunmadığını, spor esnasında ya da sonrasında oluşabilecek her türde ve seviyede sakatlık, hastalık rahatsızlık ve acil sağlık müdahalesi gerektirecek durumunun GYMSTOP’ın sorumluluğu dışında ve yalnızca ÜYE’nin kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. GYMSTOP bu beyanı esas almış ve ayrıca bir inceleme yapmaksızın ÜYE’yi üyeliğe kabul etmiştir. Bu nedenle GYMSTOP, ÜYE’nin beyanının yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

7.6- Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. GYMSTOP bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

7.7- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

7.8- ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilecektir.

GYMSTOP FAYDALANMA KURALLARI

KONU VE AMAÇ

GYMSTOP Faydalanma Kuralları, GYMSTOP ile ÜYE arasındaki ilişkiler ile GYMSTOP’ın çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektedir. Faydalanma kuralları ile GYMSTOP’ın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, GYMSTOP bünyesinde ÜYE’ye sağlanan birim ve hizmetlerin kullanılma esaslarının belirlenmesi amaçlanır.

KULLANIM PROSEDÜRLERİ VE GENEL KOŞULLAR

• Kulüp, hafta içi 07:00-23:00 – hafta sonu 09:00-21:00 arasında hizmet vermektedir. Saatler kulübe göre değişiklikler gösterebilir ve GYMSTOP dilediği zaman hizmet saatlerinde değişiklik yapabilir.

• GYMSTOP’ın ileride sunabileceği, belirli gün ve/veya saatlerde kulübün kullanılabileceği Limitli Üyelik sahibi ÜYE, kulübü söz konusu Limitli Üyelik dahilinde belirlenen gün ve/veya saatler dışında kullanamaz.

• ÜYE, kulüp giriş çıkışlarında bulunan turnikeleri, usulüne uygun olarak kullanmak zorundadır. Turnikeden aynı anda 2 (iki) kişinin geçiş yapması yasaktır.

• Kulüp girişinde galoş giyilmesi, varsa hijyenik paspasta ayakkabıların temizlenmesi zorunludur.

• ÜYE’nin GYMSTOP aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı GYMSTOP sorumlu tutulamaz.

• ÜYE, tesisi/kulübü kullanırken ve/veya tesiste/kulüpte kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden GYMSTOP ‘ın, GYMSTOP’ın çalışanlarının veya GYMSTOP yönetici veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, GYMSTOP ve/veya kulüp yönetici ve çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceğini ve hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

• ÜYE, spor aletlerinin kullanımı esnasında sıra bekleyebileceğini, GYMSTOP içerisinde, soyunma odalarında, duşlarda, grup derslerinde, kulüp giriş ve çıkışlarında yoğunluk olabileceğini, GYMSTOP’ın bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

• ÜYE GYMSTOP içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

• ÜYE’nin GYMSTOP’ta yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme

halinde GYMSTOP’ın, GYMSTOP’ın yönetici, ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

• ÜYE, belirlenmiş sınırlı süreyi aşan otopark kullanımlarında ve tesisi ziyareti haricindeki otoparktan faydalandığı durumlarda geçerli olan otopark ücretini ödemekle yükümlüdür. GYMSTOP, otopark ücretini önceden yapılacak bildirim veya duyuru ile değiştirme yetkisine sahiptir.

• Her ne kadar GYMSTOP, kişiye özel ders satmıyor ise da, ileride değiştilebileceği kural ve uygulamalar gereği kişiye özel ders satmaya başlarsa, ÜYE, kişiye özel dersler için işbu Sözleşme’de belirtilen GYMSTOP Online Portal üzerinden rezervasyon yaptırmalıdır.

• ÜYE; GYMSTOP’tan satın aldığı ve ödemesini GYMSTOP’a yaptığı, GYMSTOP bünyesindeki ücretli hizmetler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal etmek isterse, saat 11:00 ve sonrasındaki rezervasyonlar için rezervasyon saatinden 6 (altı) saat öncesine kadar, saat 11:00’e kadar olan rezervasyonlar içinse bir önceki gün kulüp kapanış saatine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı hizmeti almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, yine de hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

• GYMSTOP’a ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle girilmesi kesinlikle yasaktır.

• ÜYE’nin GYMSTOP içerisinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.

• ÜYE’nin kendi hizmetinde çalışan özel korumaları, yardımcıları ve şoförleri GYMSTOP ‘a giremez ve tesisi kullanamaz.

• ÜYE, GYMSTOP ‘ın bütün ekipmanlarını kullanırken işbu Faydalanma Kuralları’nda belirtilen kullanım prosedürlerine uymak zorundadır. GYMSTOP ‘ta bütün birimlerde üyelerin hijyeni, sağlığı ve güvenliği düşünülerek hazırlanan Faydalanma Kuralları’nda belirtilen prosedür ve kullanım kurallarına uyulması zorunludur.

• Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.

• Kulüpte çalan müzik, üyelerin kişisel isteklerine göre düzenlenememektedir.

• GYMSTOP ‘a hayvan ile girilmesi yasaktır.

• Kulübe dışarıdan yiyecek getirmek, kulüpte satılanlar dışında, kulüpte sıcak ya da soğuk, kokulu ya da kokusuz yiyecek yemek yasaktır.

• Elektrikle çalışan hiçbir alet, ÜYE tarafından açılamaz, kapatılamaz, ayarlanamaz.

• Kulübün çeşitli yerlerinde bulunan televizyonların kanallarını, ses düzeylerini ve kameraların görüş açılarını değiştirmek veya bu cihazları açmak, kapatmak, ayarlamak yasaktır.

• İçecek şişeleri, ambalajlar, plastik bardak, galoş vb. malzemeler, kullanıldıktan sonra, çöp kutularına atılmalıdır.

• ÜYE’nin kulübe misafir getirme hakkı sınırlı ve GYMSTOP’ın inisiyatifi dahilindedir. ÜYE, böyle durumlarda GYMSTOP web sitesi ve/veya GYMSTOP Online Portal üzerinden günlük misafir giriş hakkı için form doldurmalı ve getirileceği misafir için randevu almalıdır. GYMSTOP ve üye olunan kulüp yöneticisi, randevu alınmış ve onaylamış olsa dahi, yoğun günlerde, misafir kabul etmeme hakkına sahiptir.

• Kulüpte, vücudun doğal dengesini ve hormonal yapısını bozan veya kısa süreliğine de olsa değiştiren ilaç kullanmak, kullandırmak, tavsiye etmek veya üyeleri, bu tür ilaçları temin eden kişi veya kurumlara yönlendirmek yasaktır. Bu gibi durumların tespiti halinde GYMSTOP, tüm tarafların ve/veya her bir tarafın ayrı ayrı, üyeliklerini tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. GYMSTOP’ın, bu üyelere, ücret iadesi yapma zorunluluğu yoktur.

FITNESS & CARDIO SALONU PROSEDÜRLERİ VE KULLANIM KURALLARI

• GYMSTOP, eğitmenler dahil tüm çalışanlarının çalışma saatlerinde tek yanlı olarak değişiklikler yapabilir.

• ÜYE, fitness&cardio salonunda antrenmanına başlamadan önceki 2(iki) saat içerisinde yemek yememeli, 24 (yirmidört) saat içerisinde kafein ve alkol almamalıdır.

• ÜYE, koşu bandı, bisiklet gibi cardio cihazlarla uyumlu kulaklık ve nabız ölçen bantları/ekipmanları kendileri teminle mükelleftir. GYMSTOP’ın bunları üyelere temin

etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
• ÜYE, cardio çalışması gibi yoğun efor sarf edilen çalışmalardan sonra, kendi sağlığı ve

diğer üyelerin hijyeni için, özellikle tişörtünü değiştirmesi gerekmektedir.

• ÜYE, fitness&cardio salonunda ilk defa çalışmaya başlıyorsa, başlangıçta ve takip eden her 2 (iki) ayda 1 (bir) vücut profil analizi yaptırması tavsiye edilir.

• ÜYE, eğitmenlerin verdiği program dahilinde çalışmaya azami dikkat göstermelidir.

• ÜYE, programı dahilinde olmayan bir egzersizi yapmadan veya programında olmayan bir ekipmanı kullanmadan evvel mutlaka yardım istemelidir.

• ÜYE, fitness salonunda yüksek ağırlıklar ile çalışmadan önce eğitmenden yardım istemelidir.

• ÜYE emniyet için bar ile yapacağı egzersizlerde ağırlıkların sonuna mutlaka pin takmalıdır.

• ÜYE, fitness salonunda set aralarında dinlenirken, diğer üyelerin de ekipmanları kullanmalarına izin vermelidir. Set aralarında aletlerde oturarak beklemek yasaktır.

• ÜYE, çalışma sırasında kaybettiği su miktarı kadar su takviyesi yapmalıdır.

• ÜYE, fitness&cardio salonunda egzersizi bittikten sonra esnetme hareketlerini yapmayı unutmamalıdır.

• ÜYE’nin, diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç kullanmamaya özen göstermesi esastır.

• ÜYE, cardio çalışmalarında eğitmenler tarafından verilen programın ve nabız aralıklarının dışına çıkmamalıdır.

• ÜYE, egzersiz süresince cardio ekipmanlarının üzerinde bulunan nabız sensörlerinden her iki eliyle tutarak veya nabız bandı kullanarak nabız kontrolü yapmalıdır.

• ÜYE, cardio ekipmanlarını kullandıktan sonra kağıt havlu ve dezenfektan ile ıslanan bölgeleri kurulamalıdır.

• ÜYE, fitness&cardio alanında uygun bir eşofman ve yumuşak tabanlı spor ayakkabı

giymelidir.

• Fitness&cardio alanında ve uzantılı dinlenme alanlarında çıplak, iç çamaşırı ile, atletli, yalın ayak, spor ayakkabısız ve çoraplı ve/veya terlik ile bulunmak, vakit geçirmek, spor yapmak yasaktır.

• Fitness&cardio salonunun içinde bulunan klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan çalıştırılması, kapatılması, ayarlarının değiştirilmesi yasaktır.

• ÜYE’nin çalışmaya başlamadan önce duş alması gerekmektedir.

• Fitness&cardio salonu içine spor çantası, palto gibi kişisel eşyaların getirilmesi yasaktır.

• Fitness&cardio salonunda cep telefonu kullanılması, yüksek sesli olarak cep telefonu ile konuşmak kesinlikle yasaktır.

• Fitness ekipmanlarında çalışırken antrenman havlusu kullanılması gerekmektedir.
• Fitness&cardio alanındaki ekipmanlara ve aynalara yaslanmak tehlikeli ve yasaktır.

• Cardio çalışmasının son 3-5 dakikasında ÜYE tempo ve hızını kademeli olarak düşürerek egzersizini sonlandırmalıdır.

• ÜYE, baş dönmesi, halsizlik veya aşırı çarpıntı hissederse egzersizini derhal durdurmalı ve bir GYMSTOP çalışanını bilgilendirmelidir.

• Çalışma tamamlandıktan sonra serbest ağırlıklar ve bar üzerindeki plakalar yerlerine bırakılmalıdır.

• Fitness&cardio alanında özel eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından GYMSTOP sorumlu tutulamaz.

• Diğer üye ve çalışanları rahatsız edecek ölçüde ter kokan ÜYE, GYMSTOP çalışanları tarafından, uygun bir dille uyarılabilir, ÜYE’den duş alması, deodorant kullanması ve/veya kıyafetini temizleri ile değiştirmesi istenebilir. ÜYE, bu talepleri yerine getirmek zorundadır.

• ÜYE dışarıdan kişisel koç getirip veya kişisel koçunu üye yapıp özel koçu ile GYMSTOP içinde hiçbir alanda bire bir çalışma yapamaz. Bu durumun tespiti halinde

ÜYE’nin ve üyeye ders veren özel koçun sözleşmeleri feshedilir ve üyelikleri iptal edilir. Bu nedenle üyelikleri iptal edilen üye ve üyeye ders veren özel koçun kredi kartlarından, ikisi de tek bir kredi kartı kullanıyor ise, aynı karttan 2 (iki) kez, 6 (altı) aylık güncel aylık üyelik bedeli tutarında cezai şart bedeli tahsil edilir. GYMSTOP, bu konunun tespitinde, GYMSTOP çalışanları ve diğer ÜYE’lerin bildirimleri ve kulüpteki kamera kayıtlarını dikkate alacak, ÜYE’den veya üyeye ders veren özel koçtan ayrıca bir bilgi veya savunma almaya gerek duymayacaktır.

• Diğer üyelerin spor programlarına müdahale etmek, değiştirmek, yeni program önermek, yazmak yasaktır. Bu gibi durumların tespiti halinde GYMSTOP, tüm tarafların ve/veya her bir tarafın ayrı ayrı, üyeliklerini tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. GYMSTOP’ın, bu üyelere, ücret iadesi yapma zorunluluğu yoktur.

GRUP DERSLERİ PROSEDÜRLERİ VE KULLANIM KURALLARI

• GYMSTOP grup derslerinde önceden bir bildirim veya duyuru yapmasına gerek olmaksızın salon, eğitmen ve program/ders değişiklikleri yapma, grup derslerini sürekli ya da belirli süreli olarak iptal etme hakkına sahiptir.

• GYMSTOP, stüdyo derslerini, en az 4 (dört) üyenin katılımı gerçekleşmediği takdirde başlatmayabilir.

• Aylık grup ders programında özel olarak belirtilen dersler kontenjanlıdır, diğer grup dersleri stüdyonun büyüklüğü ile orantılı olarak kontenjanlıdır.

• Sağlık ile ilgili bir problemi olan ÜYE, dersler başlamadan önce grup dersleri eğitmeni ile görüşmeli ve kontrolden geçmelidir.

• Eğitmen, diğer üyeleri rahatsız eden herhangi bir üyeyi spor alanından derhal çıkartabilir.

• Stüdyolar grup dersleri ve aktiviteler esnasında hizmet vermekte olup, bu saatler GYMSTOP kulüpleri arasında değişiklik gösterebilecektir.

• Stüdyolar, görevli GYMSTOP çalışanlarının izni haricinde kullanılamaz. İzin alınması durumunda stüdyolarda yapılan çalışmalar sırasında, kesinlikle müzik açılamaz.

• Grup derslerine katılmak isteyen ÜYE, ders başlangıç saatinden en geç 5 dakika öncesinde stüdyodaki yerlerini almalıdır.

• Grup derslerine ders başladıktan 10 dakika sonrasında girmek ve derse katılmak yasaktır.

• Grup derslerine katılan ÜYE’nin, antrenman havlusu kullanması zorunludur.

• Grup derslerinden önceki 2 (iki) saat içerisinde kesinlikle yemek yenmemeli, 24 (yirmidört) saat içerisinde kafein ve alkol alınmamalıdır.

• Grup dersleri öncesinde derste yer tutmak yasaktır.

• Grup derslerinde eğitmenin verdiği programın dışına çıkılamaz.

• ÜYE, grup derslerine eşofman ve ayakkabı giymelidir.

• Grup derslerine çıplak, iç çamaşırı ile, atletli, yalın ayak, spor ayakkabısız ve çoraplı ve/veya terlik ile bulunmak, vakit geçirmek, spor yapmak yasaktır.

• Grup dersleri sırasında kullanılan ekipmanların dersten sonra üye tarafından tekrar yerine konulması gerekir.

• Grup dersleri stüdyosu içinde buluna klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan çalıştırılması yasaktır.

• Grup dersleri stüdyosunda cep telefonu kullanılması yasaktır.
• ÜYE, grup dersleri esnasında kaybettiği su miktarı kadar su takviyesi yapmalıdır.

• Stüdyolarda özel eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından GYMSTOP sorumlu tutulamaz.

SOYUNMA ODASI PROSEDÜRLERİ VE KULLANIM KURALLARI

• Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üyenin tek dolap kullanım hakkı vardır. Birden fazla dolap kullanan ÜYE’nin dolaplarından biri yetkili GYMSTOP çalışanı ya da yöneticisi tarafından açılabilir ya da açtırılabilir.

• ÜYE, eşyalarını dolap içine koymalı ve değerli eşyalarını yanında bulundurmalıdır. Üye, dolap kapaklarına ve/veya dışına herhangi bir eşya asmamalı ve dolaplarını kilitlemelidir. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır.

• ÜYE, cep telefonunu yanında ve sessiz konumda bulundurmalıdır. ÜYE, yanında

bulundurmayı tercih etmiyorsa, cep telefonunu, dolap içinde sessiz konumda bırakmalıdır.

• Günlük dolaplar, kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır. GYMSTOP, hijyen ve güvenlik nedenleri ile “herhangi bir zamanda” ve özellikle gün sonunda kilitli dolapların şifrelerini görevli çalışan ya da yönetici eşliğinde açma ve içindeki eşyaları boşaltma hakkına sahiptir. Dolapta bırakılan eşyanın kaybolmasından veya hasarından GYMSTOP ya da yetkişi çalışanı ya da yöneticisi sorumlu tutulamaz.

• Soyunma odalarında görüntü/ses kaydı yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi davranışta bulunanların tespiti halinde, GYMSTOP tarafından her türlü hak saklı tutulmak kaydı ile üyelik feshi hükümleri uygulanabilecektir. ÜYE, kulüp içerisinde gerçekleştirilen görüntü/ses kaydının sonuçlarından GYMSTOP‘ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Soyunma odasında özel ve değerli eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından GYMSTOP sorumlu tutulamaz.

• Soyunma odasında çıplak gezilmesi yasaktır.

VÜCUT PROFİLİ ÖLÇÜM MERKEZİ PROSEDÜRLERİ VE KULLANIMI

• ÜYE, vücut ölçümü, beslenme ve diyet danışmanlığından yararlanmak istediği takdirde fitness eğitmenlerinden bilgi alabilir. Yağ, kas ve kemik ölçümü kulüp içerisinde bulunan ölçüm aletleri ile yapılacaktır. Tüm ölçümler ücrete tabiidir.

GYMSTOP’TAN FAYDALANMA KURALLARI DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu Faydalanma Kuralları maddelerinde GYMSTOP; önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile şartlara ve zamana göre gerekli değişiklikleri yapabilir, yeni maddeler ilave edebilir.

ÜYE, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, tüm maddelerini anladığını, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER

İşbu Sözleşme uyarınca, GYMSTOP’a bildirmiş olduğum her türlü elektronik iletişim

adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine ve bu iletilerin 3. Şahıslar aracılığı ile gönderilmesi adına bilgilerin 3. Şahıslar ile paylaşılmasına onay verdiğimi, GYMSTOP tarafından, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alındığını bildiğimi ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmem durumunda [email protected] adresine elektronik ticari ileti almak istemediğimi e-posta ile bildirim yapmak suretiyle mail ve/veya SMS gönderim işlemini iptal edebileceğim hususunda GYMSTOP tarafından bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.